تصویر نوشته خدایا مواظب عشقم باش

تصویر نوشته خدایا مواظب عشقم باش